PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 74 ŁÓDŹ UL. DŁUGOSZA 28a


Prejdi na obsah

REKRUTACJA

Zasady
postępowania rekrutacyjnego
do
PRZEDSZKOLI MIEJSKICH,
ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
prowadzonych przez Miasto Łódź
na rok szkolny 2016/2017
1


I. INFORMACJE OGÓLNE

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do
przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:
a) dziecko urodzone w latach 2010 – 2013,
b) dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowe w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

W postępowaniu rekrutacyjnym do
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:

1. dziecko urodzone w latach 2010 – 2011,
2. dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA

1.Dzieci urodzone w 2014 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice /prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016 r.) na wolne miejsca.

2. Rodzice / prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2016 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

3.Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź niż ten, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej po raz pierwszy.


II. KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź w roku szkolnym 2015/2016 składają wtej placówce
DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w roku szkolnym 2016/2017, w terminie OD 16 LUTEGO DO 22 LUTEGO 2016 R. (formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja –nabór do przedszkoli).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danym
przedszkolu miejskim zobowiązani są do podpisania umowy na rok szkolny 2016/2017 w terminie OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca. 2

III. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE – KRYTERIA REKRUTACYJNE

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a) wielodzietność rodziny kandydata, 100 punktów
b) niepełnosprawność kandydata 100 punktów
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 100 punktów
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 100 punktów
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 100 punktów
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 100 punktów
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą 100 punktów

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole miejskie nadal dysponuje wolnymi miejscami,
w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów:

a) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru 32 punkty

b) obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych 16 punktów

c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki 8 punktów

d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji 4 punkty

e) dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone
umieszczeniem w zastępczych formach opieki 2 punkty

f) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki 1 punkt

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 63 punkty


oraz uchwały Nr XXV/626/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie określenia 
kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na lata szkolne 2016/2017–2018/2019 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:  

a) dziecko zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne  32 punkty 

b)dziecko, którego rodzeństwo kształci się w danej szkole podstawowej, 
w której funkcjonuje oddział przedszkolny  16 punktów

c) dziecko  obojga  rodziców  pracujących  lub  studiujących  w  formie 
studiów stacjonarnych  8 punktów

d)dziecko zmieniające przedszkole, oddział przedszkolny lub inną formę  wychowania przedszkolnego z powodu zmiany miejsca zamieszkania  4 punkty
 
e) dziecko  wskazane  przez  pracownika  socjalnego  zagrożone  objęciem 
pieczą zastępczą 2 punkty
 
f)dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od szkoły podstawowej, 
w  której funkcjonuje oddział przedszkolny  1 punkt 
 
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania  63 punkty  


01 MARCA 2016 r. O GODZ. 08:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, 
na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich, 
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź,
wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego 
w szkole podstawowej prowadzonego przez Miasto Łódź,
 instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

 Strona będzie aktywna  DO  31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 14:00. 

Rodzice / prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli  miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto  Łódź. Rodzice / prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji. 

UWAGA

Rodzice / prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:

a) wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata,
b) drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Rodzice / prawni opiekunowie,
którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o odroczeniu rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, wydaną na podstawie wniosku rodziców oraz opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej:

a) pobierają
wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku,
b) informacje zawarte we
wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej.

Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
e) oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.
Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35), dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonychw 2009 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego,oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.
Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem
faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie
OD 01 MARCA 2016 R. OD GODZ. 8:00
DO 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.
Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

a) żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:

  • korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  • może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  • może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.


Po weryfikacji wniosków:
1. 22 KWIETNIA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2. Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 25 KWIETNIA OD GODZ. 8:00 DO 04 MAJA 2016 R. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA do przedszkola miejskiego, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3.09 MAJA 2016 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte
do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2016/2017 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem podpisania umowy. 3
Umowy będą podpisywane w terminie
OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci,
które nie zostały przyjęte mogą:

a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
b) wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
c) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, szkole podstawowej, która przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego, szkoły podstawowej została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
IV. DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do ogólnodostępnych przedszkoli miejskich, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do:

a) przedszkola integracyjnego
b) integracyjnego oddziału w przedszkolu miejskim
c) przedszkola specjalnego
d) specjalnego oddziału w przedszkolu miejskim
e) integracyjnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej integracyjne oddziały lub specjalne oddziały.

V. INNE

Adresy stron internetowych dla rodziców:

·
http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

·
http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 01 marca 2016 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2016 r.
do godz. 14.00)


1. przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz.2156, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawiesposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym,składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzaniapostępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015r. poz. 1942)

2. Dotyczy tylko rodziców dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w przedszkolu miejskim.

3.Dotyczy tylko rodziców dzieci przyjętych do przedszkola miejskiego.

Strona główna | O NAS | KONTAKT | OGŁOSZENIA | PROGRAMY | ROZKŁAD DNIA | ZASADY ADAPTACJI | ZAJĘCIA DODATKOWE | MARIA MONTESSORI | OJ, DZIAŁO SIĘ... | PISZĄ O NAS | REKRUTACJA | PODSTAWA PROGRAMOWA | cookies info | | | wfosigw | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu