PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 74 ŁÓDŹ UL. DŁUGOSZA 28a


Idź do treści

REKRUTACJA

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).ZASADY


Ogólne

Rekrutacja na rok szkolnych 2015/2016 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:
dzieci urodzone w latach 2010 -2012

dzieci z rocznika 2009 oraz dzieci urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r., którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Uwaga

Dzieci urodzone w 2013 rokunie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.) w miarę wolnych miejsc./ prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2015 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu
Rodzice/ prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza, muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2014/2015 składają w tej placówce deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016, w terminie od 23 do 27 lutego 2015 r. ( formularz deklaracji należy pobrać w przedszkolu, ze strony internetowej placówki lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Łodzi – zakładka edukacja ).

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w danej placówce zobowiązani są
do podpisania umowy na rok szkolny 2015/2016 w terminie od 2 czerwca do 26 czerwca 2015 r.


Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kryteria rekrutacyjne:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
- zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów :


oraz uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów:Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza
komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły

2 marca 2015 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli miejskich oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a także instrukcja wypełnienia wniosku formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 31 marca do godz. 14.00.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich / oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji w porządku od 1 do 3.


Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z Internetu:
wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,ą wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego:
pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r.w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów,oraz z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/81/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2009 r. oraz urodzonych od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od
2 marca 2015 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2015 r. do godz. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),ócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,że wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,że zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:
17 kwietnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 20 kwietnia, od godz.8.00 do 30 kwietnia 2015, do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
5 maja o godz.15.00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.
Umowy będą podpisywane w terminie
od 2 czerwca do 26 czerwca 2015r.
W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,ść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu/ szkole.
Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu/szkole, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.Rekrutacja uzupełniająca

Postępowanie uzupełniające rozpocznie się od 8 czerwca 2015 r.
Jego przebieg i zasady są takie same jak w przypadku podstawowego postępowania rekrutacyjnego.


Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do :
oddziału integracyjnego łu specjalnego
nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.
Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.


Adres strony internetowej dla rodziców:

( strona będzie aktywna od 2 marca 2015 r. o godz. 8.00 do 31 marca 2015 r. do godz. 14.00.)


Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu


Formularz deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowejStrona główna | O NAS | KONTAKT | OGŁOSZENIA | PROGRAMY | ROZKŁAD DNIA | ZASADY ADAPTACJI | ZAJĘCIA DODATKOWE | MARIA MONTESSORI | OJ, DZIAŁO SIĘ... | PISZĄ O NAS | REKRUTACJA | PODSTAWA PROGRAMOWA | cookies info | | | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego