PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 74 ŁÓDŹ UL. DŁUGOSZA 28a


Idź do treści

REKRUTACJA

Zasady prowadzenia rekrutacji uzupełniającejdo przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzanych przez miasto Łódź na rok szkolny 2014/2015 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolnych 2014/2015 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego i jej zasady są takie same jak w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym.

W rekrutacji uzupełniającej biorą udział:
dzieci urodzone w latach
2008 (odlipca do 31 grudnia )– 2011
dzieci z rocznika 2007 oraz z rocznika 2008 (urodzone od 1 stycznia do 30 czerwca), którym na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Uwaga

Dzieci urodzone w 2012 rokunie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej. Rodzice/ prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.ż.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli po rekrutacji uzupełniającej, w miarę wolnych miejsc./ prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli / oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto Łódź po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, (czyli po 31 sierpnia 2014 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu oraz po uzyskaniu zgody Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi. prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola / oddziału przedszkolnego, niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza lub zostało przyjęte na rok szkolny 2014/2015 w rekrutacji podstawowej muszą pamiętać, że w takich przypadkach rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź prowadzone jest na wolne miejsca.

Kandydaci biorący udział w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2014/2015do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przyjmowani są w oparciu o liczbę punktów uzyskanych w zależności od spełnianych kryteriów.

Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie dziecka do przedszkola.

Kryteria rekrutacyjne:

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
- zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:


1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą


Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez dyrektora przedszkola / szkoły w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Łodzi


D:\STRONA INTERNETOWA PM 74\zasady rekrutacji uzupełniajacej przycięte.jpg
Error File Open Error

Rekrutację uzupełniającą przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola / szkoły

4 lipca 2014 r. o godz. 8.00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie informator zawierający oferty przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych z wolnymi miejscami, wniosek o przyjęcie kandydata do publicznego przedszkola prowadzonego przez Miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Miasto Łódź a także instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.
Strona będzie aktywna do 15 lipca do godz. 14.00.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych przedszkoli i szkół według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i internetu:

1. wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
2. drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym posiadający decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, :

1. pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu / szkole podstawowej prowadzącej rekrutację do oddziału przedszkolnego, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają we wszystkich placówkach wskazanych we wniosku.
2. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie kopie
lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
-prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
-dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
-oświadczenia potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez dyrektora przedszkola/szkoły w porozumieniu z organem prowadzący.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust6 ustawy o systemie oświaty).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed lipca 2008 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, winni dołączyć do wniosku o przyjęcie decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

Wypełniony wniosek: podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie od
4 lipca 2014 r. od godz. 8.00 do 15 lipca 2014 r. do godz. 15:00.
Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
2. zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych
w oświadczeniach.
3. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
1) korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
2) może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
3) może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka,

Po weryfikacji wniosków komisja rekrutacyjna:
1.
22 lipca o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości wyniki rekrutacji uzupełniającej w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
2. przyjmuje kandydatów zakwalifikowanych jeżeli kandydaci ci w określonym terminie złożyli wymagane dokumenty;
Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od
23 lipca, od godz. 8.00 do 1 sierpnia 2014, do godz.15.00 zobowiązani są do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Potwierdzenie woli przyjęcia można składać osobiście lub drogą elektroniczną na adres danej placówki (przy czym adres e-mail rodziców/ prawnych opiekunów musi być taki jak we wniosku).
Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
3. po terminie złożenia wymaganych dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych, komisja rekrutacyjna
6 sierpnia o godz.15.00 podaje do publicznej wiadomości uszeregowane alfabetycznie listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Listy umieszczone zostaną w siedzibie danego przedszkola, szkoły.

Rodzice prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 mają obowiązek zgłoszenia się (nie dotyczy dzieci zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) do nich celem podpisania umowy.
Umowy będą podpisywane w terminie od 1
1 sierpnia do 27 sierpnia 2014 r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka z listy przyjętych.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
2. wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
3. na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych biorą udział w elektronicznej rekrutacji uzupełniającej - na zasadach ogólnych.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do :
1) oddziału integracyjnego
2) oddziału specjalnego
nie biorą udziału w elektronicznej rekrutacji uzupełniającej.
Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów
w wybranym przedszkolu prowadzącym oddziały integracyjne lub specjalne.


Adres strony internetowej dla rodziców:
http://lodz.przedszkola.vnabor.pl
( strona będzie aktywna od 4 lipca 2014 r. o godz. 8.00 do 15 lipca 2014 r. do godz. 14.00.)


Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej, tj od 1 września 2014 r., jeżeli placówka nadal będzie dysponowała wolnymi miejscami decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor przedszkola /szkoły.Strona główna | O NAS | KONTAKT | OGŁOSZENIA | PROGRAMY | ROZKŁAD DNIA | ZASADY ADAPTACJI | ZAJĘCIA DODATKOWE | MARIA MONTESSORI | OJ, DZIAŁO SIĘ... | PISZĄ O NAS | REKRUTACJA | PODSTAWA PROGRAMOWA | cookies info | | | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego